Pengertian, Tujuan, Materi, Metode, Guna, Wanda, Tahapan Dan Contoh Biantara Sunda Kebersihan Di Sekolah Serta Pendidikan

hallo sobat semua kali ini saya admin anggi setiawan dan Rekan perjuangan akan membagikan ilmu Perkuliahan dan Materi SD,SMP dan SMA yang admin pernah pelajari dalam perjalanan hidup admin. semua akan terangkum secara singkat dan menarik.semoga terbantu.
 Pengertian, Tujuan, Materi, Metode, Guna, Wanda, Tahapan Dan Contoh Biantara Sunda Kebersihan Di Sekolah Serta Pendidikan


Pidato (Biantara) adalah sebuah kegiatan berbicara menyampaikan pemikiran di depan khalayak umum. Atau bisa juga dilakukan dengan tujuan memberikan gambaran atau pengarahan terhadap sesuatu hal / peristiwa. Yang mana hal tersebut dirasa layak untuk dibahas dan diketahui banyak orang.
Dengan kata lain pidato itu haruslah memiliki maksud dan tujuan yang jelas. Bukan hanya sekadar berbicara ngalor ngidul gak jelas, tanpa tujuan di hadapan banyak orang (umum). Dan yang dimaksud khalayak umum di sini, setidaknya dihadiri oleh minimal 10 s.d 20 orang untuk bisa disebut sebagai pidato.
BIANTARA
Biantara nyarita hareupeun balarea pikeun
nepikeun hiji perkara, sipatna monolgis, ukur
direspon ku unggeuk/gideg, keprok, jeung pasemon.

 Pengertian, Tujuan, Materi, Metode, Guna, Wanda, Tahapan Dan Contoh Biantara Sunda Kebersihan Di Sekolah Serta Pendidikan

Tujuan Biantara
ü  Informatif
ü  Persuasif jeung Instruktif
ü  Edukatif
ü  Entertaint

Materi Biantara
ü  Bubuka
ü  Eusi
ü  Bahasan
ü  Kacindekan

Metode Biantara
ü  Metode Impromtu
ü  Metode Ngapalkeun (memoriter)
ü  Metode Naskah (manuscrip)
ü  Metode ekstemporan

GUNA BIANTARA
ü  Pikeun nepikeun rupaning kapentingan/maksud.
ü  Ngaronjatkeun ajen diri
ü  Ngarojong Leadership
ü  Jadi puseur paniten masarakat, dihormat jeung dihargaan.

WANDA BIANTARA
ü  Ceramah
ü  Pamapag/sambutan
ü  Pedaran/bahasan hiji pasualan
ü  Natar (up grading)
ü  Laporan
ü  Kampanyeu/propaganda

Tarekah Ngaronjatkeun Kamampuh Biantara
Diajar dina organisasi
Numuwuhkeun kawani tumanya
Ngaregepkeun ceramah ilmiah
Rea maca

 Pengertian, Tujuan, Materi, Metode, Guna, Wanda, Tahapan Dan Contoh Biantara Sunda Kebersihan Di Sekolah Serta Pendidikan

TAHAPAN BIANTARA
A. PERSIAPAN
ü  Nangtukeun tujuan jeung topik
ü  Ngawasa materi nu rek ditepikeun
ü  Mikanyaho audience
ü  Mikaweruh situasi jeung kondisi
ü  Nyiapkeun fisik jeung mental
B. TAHAP MIDANG
ü  Muka omongan
ü  Ngabiantarakeun eusi
ü  Nutup biantara
Dibawah ini adalah Beberapa Contoh Biantara Sunda sebagai referensi kalian
Contoh 1: KEBERSIHAN
 Pengertian, Tujuan, Materi, Metode, Guna, Wanda, Tahapan Dan Contoh Biantara Sunda Kebersihan Di Sekolah Serta Pendidikan

AssalamualaikumkumAssalamualaikum wr wb
Langkung urang panjatkeun puji sinareng syukur ka Ilahiirabbi nu mana kalayan hidayah sareng inayah-Na, urang sadaya tiasa kempel dina ieu tempat kalawan dina kayaan sehat walafiat.
Para wargi anu ku simkuring dipikahormat.
Dina ieu waktos, abdi bade nerangkeun sakumaha pentingna hirup sehat kanggo urang sadayana. Janten, urang sadaya kedah atawa wajib ngajaga lingkungan sareng awak nyalira pikeun urang sadaya tiasa ngajaga tina sagala panyakit. Ku margi kitu, urang kedah ningkatkeun pola hirup sehat kanggo kapayunna di kawitan ti ayuena.
Dina salah sahiji hadits diterangkeun…
Inna dhofatu minal iman.
Nu hartosna : “Kabersihan teh sabagian tina Iman”
Tina hadits eta, urang tangtu tos ngartos maksad sareng tujuannana. Nyaeta urang teh umat muslim anu ngagaduhan iman dina jero hate urang. Upami urang sadaya iman ka Allah, berarti urang kudu bersih atanapi suci tina sagala kokotor boh hadas alit atawa hadas ageung, nu nyebabkeun urang teu suci.
Bersih eta sadaya teh nu didasarkeun tina bersihna jeung sucina urang sareng lingkungan di sakitar urang. Kabersihan sakola oge kudu urang jaga. Urang kudu mikacinta kabersihan sangkan hate urang ge milu bersih.
Kabersihan teh aya marupi-rupi macemna, nyaeta aya bersih hate, bersih jiwa, bersih raga, sareng bersih rohani. Tah, urang kudu janten jalmi anu kaasup kana jalma anu bersih sadayana. Allohumma, amien… Hayu urang sami-sami ningkatkeun pola hirup sehat kanggo kasaean urang sadaya sangkan tiasa leuwih getol kana ibadah ka Gusti nu Maha Welas tur Maha Asih.
Para wargi anu mulya.
Cekap sakitu abdi nyanggakeun pihatur, pamungkas pisanggem, bilih aya basa anu kirang entep saeureuhna atanapi kecap anu kirang merenanh larapna, mugi kersa ngahapunten.
Wassalamu ‘alaikum wr. Wb


Contoh 2: Biantara basa sunda " Kabersihan Sakola "
Assàlamu’alaikum Wr.Wb
Bismillàhirohmaanirrohin

Bapak kepalà sekolah, bapàk, ibu guru ànu ku simkuring dipihormàt, rerencangàn anu ku simkuring dimulyàkeun.

Puji sinàreng syukur uràng sanggahkeun kà gusti Allah nu mahà suci, màrgi urang sadayà tiasà kempel dinà ieu acarà. Sholawat sinàreng salàm mugià dilimpahkeun kà junjungan àlam kànjeng Nabi Muhammàd SAW. Mudàh-mudahàn dugi kà para sohabatnà, para tabii’n tug dugi kà urang sadayanà anu nganut kà mantennà.

Bapak Ibu sàreng rerencangàn sadayanà perkawis kabersihàn ngarupakeun hiji hàl anu peryogi ku uràng diperhàtoskeun, naon marginà? Kabersihàn ieu ngarupikeun hiji konci kahirupàn uràng di alam dunyà. Dimanà urang bisà ngarawat kabersihan lingkungàn sakola atanapi lingkungàn rumah tanggi hartosnà urang tos ngalaksanàkeun tina sabagian imàn. lamun dina hadistnà nyaeta: Anu hartinà: kabersihàn teh mangrupà bagean tinà kaimanan.

Ku kitunà kawajiban urang salàku siswa kedah ngalàksanakeun kabersihan sakola. Lingkungàn sakola bisa beresih làmun urang bisa ngajaganà. Ku kituna kabersihàn sakola kudu dipiarà kalawan sae. insyaalloh uràng sadayana anu nempatàn ieu tempat bakàl sehat, tebih tinà panyakit anu datàng tina kotorna lingkungàn.
Sakitu wàe ti simkuring mugià aya manfaatna khususnà kà simkuring umumna kà urang sadayà. hapunten bilih ayà kalepatàn sareng kakirangàn.

wabillàhi taufik wàl hidayah


wassalàmmualaikum Wr. Wb lanjut contoh biantara sunda yang kedua dengan tema pendidikan.


Contoh 3: Biantara Sunda tentang Pendidikan
 Pengertian, Tujuan, Materi, Metode, Guna, Wanda, Tahapan Dan Contoh Biantara Sunda Kebersihan Di Sekolah Serta Pendidikan

Assalàmu’alaikum Wr. Wb.
Assholàtu wassalamu alà ashrofil anbiyà’i walmursalin. Wà’ala alihi washohbihi àzma’in. Ammà ba’du.

Ibu Guru pangajàr Basa Sunda ànu dipikahormàt ku sim kuring, sàreng rerencangàn sadaya anu dipikacintà ku sim kuring.

Làngkung tipayun, hayu uràng sasarengan manjatkeun rasà syukur kà Allah SWT kulantaràn ni’mat sàreng hidayahna uràng sadaya tiasa ngumpul dinà kasempetan ieu. Teu hilàp, sholawat sinareng salàm mugia salamina dilungsurkeun kà junjungan urang sadayà, Nabi Muhammad SAW. Kà para kulawargina, ka parà sohabatna, sareng kà urang sadaya salaku umatnà dugi ka akhir jamàn. Amiin ya robbal ‘alàmin.    
Dina kasempetàn ieu, sim kuring bàde ngadugikeun biantarà singget ngeunaàn “ Wajib Belajar Pendidikàn Dasar “.

Sàpertos anu ku uràng terang, Pamarentah Indonesià entos ngagratiskeun biayà pendidikan dasar salapàn taun, nyaeta ti tingkàt SD nepi ka SMP. Hàl ieu teh dikàsangtukangan ku kayaàn ekonomi unggal jàlmi masarakat Indonesia ànu beda-beda. Ayà masarakat ànu mampu, aya oge màsarakat anu kirang màmpu. Masarakat ànu mampu mah geus tàngtu bakal sakola kusabàb ayana biaya. Iwàl, seueur pisan masarakàt Indonesia anu kiràng mampu teu tiasà sakola kusabàb teu aya biayanà. Pamarentàh hoyong sadaya masarakàt Indonesia tiasa menàngkeun pendidikàn anu layàk, boh anu màmpu boh anu kiràng mampu.

Tujuàn pangna Pamarentàh ngawàjibkeun ka sadayà warga nagarà teh nyaetà sangkan wargà nagara pàlinter. Bangsà bakal sejahterà mun masarakatnà palinter. Lamun masarakàt Indonesia bàrodo, bangsa Indonesia moàl bisa ngudàg kamajuan nagarà sejen jeung bakàl kalindes ku kamajuàn jaman.

Dihàrepkeun dina diayakeunnà program wajàr dikdas salapàn taun, masarakàt Indonesia tiasà lebih maju, utamanà dina widang pendidikàn. Ieu progràm pamarentah moàl tiasa kalaksanàkeun upami teu ayà gawe bareng ti sadayà lapisan masarakàt, ti kawit pejabàt dugi ka sadayà rahayat Indonesià. Ku kituna, urang sadayà kudu gawe bareng ngàlaksanakeun progràm ieu sangkan menàng hasil ànu nyugemàkeun. Sakitu ànu tiasa didugikeun ku sim kuring. Hàpunten bilih ayà kalepatan sàreng cariosan nu teu merenàh kanu manàh. Hatur nuhun kànu sadaya perhàtosannana.


Akhirul kalàm, Wabillahitàufik walhidayah Wassalàmu’alaikum Wr. Wb.

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »